Статьи

Статьи. Новости. Публикации. О неврологических заболеваниях, синдромах, симптомах и методах лечения. Самые важные новости медицины. Публикации о здоровом образе жизни.

neurolikar

Втома, дратівливість, безсоння, головний біль – це привід, щоб звернутися до невропатолога?

(русский перевод смотри ниже)

Може просто зайти в Інтернет і подивитися, з чим пов’язані ці симптоми, або запитати лікаря на якомусь форумі. Швидко, дешево та від роботи не відволікає! Але чи допоможе?
Переглядаючи базу питань на форумі сайту, я зауважив, що основна маса питань відвідувачів пов’язана не так з неврологією, як із психотерапією. Дуже популярні питання щодо вегето-судинної дистонії, хоча зрозуміло, чому так. Це розхожий діагноз. Крім того, його дуже часто виставляли  лікарі поліклінік, особливо коли не могли знайти причину. Нерідко зустрічаються питання з невизначеними скаргами, коли важко зрозуміти, що ж насправді турбує?
 

Поганий настрій, дратівливість…

 
Погане самопочуття, поганий настрій, дратівливість, втома, нерідко головний біль і т.д. У результаті, під час зустрічі людина каже, що в неї вже багато років ВСД чи щось подібне і ніяк лікарі не можуть впоратися з цією хворобою. І лікарів багато було, і різні ліки застосовувалися і все одно, поліпшення не настає.
Я помітив одну закономірність. Практично жоден із тих, хто ставить питання на сайті, на очну консультацію не приходить. І більшість із них, якраз відвідувачі з такими скаргами, про які я згадав вище. А ось ті, кому й справді потрібна допомога чи як мінімум порада лікаря, просто запитують, куди і коли можна прийти на консультацію.
 

Онлайн чи оффлайн?

 
Чому очна консультація завжди корисніша, ніж питання на форумі? На перший погляд, питання може здатися досить дивним. Ну як же? Адже коли прийдеш до лікаря на прийом, можна розраховувати, що тебе оглянуть, обстежать та призначать лікування. А що таке запитання на сайті? Як ти докладно його не формулюй, все одно залишаться питання. Все одно щось може залишитися не поміченим, не розпізнаним.
 
Звичайно, мова йде саме про огляд невролога. Коли проблема пацієнта знаходиться у площини психотероапії, тоді дистанційне спілкування ні чим не ваідрізняється від очної консультації. Обов’язкова умова онлайн-спілкування – якісний відеозв’язок!
 
Насправді причина в іншому. Переважна більшість людей страждає не стільки від хвороб, скільки від шаленого темпу подій, що оточують нас, надлишку інформації, що виливається на нас з усіх боків. Інакше кажучи – від постійного стресу. Особливо це помітно у великих містах.
 

Наш вибір – постійний стрес

 
Типова ситуація. Молоді люди, закінчивши навчання, залишаються в чужому місті або переїжджають в інше місто, сподіваючись знайти високооплачувану і по можливості цікаву роботу, зробити кар’єру, вдало вийти заміж, стати багатим і т.д. Зрозуміло, що ніхто на них там не чекає. Усього доводиться добиватися, жертвуючи багатьом і насамперед повноцінним відпочинком. Так, саме відпочинком, коли можна ні про що не перейматися, нікуди не поспішати. Коли немає потреби планувати зустрічі, роботу, звіти, відповідати на нескінченні дзвінки. Коли не треба хвилюватися, що начальник не оцінить тебе чи навпаки завантажить марними дорученнями. Іншими словами, ми жертвуємо саме тим, для чого насправді працюємо. Наш вибір – постійний стрес, сподіваючись, що потім все буде саме так, як хотілося і мріялося.
 
Вже за кілька років такого ритму життя нервова система навіть найміцнішої людини виснажується. Хронічний стрес набагато небезпечніший, адже він діє «нишком». Все списується на звичайну втому, недосипання, велике навантаження на роботі. Насправді це і є початок захворювання. Початкові форми неврозів, невротичні синдроми дуже добре піддаються корекції психотерапевтичними методами та голкотерапією. Це лише один приклад. Насправді, у кожного історія своя.
Чому очна консультація завжди корисніша? Тому що неврози неможливо лікувати і вилікувати лише ліками. Нехай це ще не невроз, а лише невротичний синдром. Тим більше, ефект від спілкування пацієнта з лікарем принесе набагато більше користі, ніж «суха» відповідь на форумі.
 

Дозвольте собі відпочити

 
З усіх питань до невропатолога на сайті, напевно, близько половини тим чи іншим чином стосуються неврозів або невротичних синдромів. І практично жоден із тих, хто ставить питання через Інтернет, серйозно не ставиться до свого стану. Навіть про своє здоров’я думають у перервах між роботою, сподіваючись, що може само пройде. На жаль, чудес не буває. Принаймні вони бувають набагато рідше, ніж нам хотілося б.
 
Який із усього цього висновок? В ідеалі спробуйте полюбити себе та дозволити собі відпочивати. Повноцінно відпочивати. В іншому випадку, якщо вже є ознаки хронічної втоми, дратівливість, безсоння, нерідко і головний біль, просто відвідайте лікаря. Можливо, буде достатньо одноразового відвідування, щоб не допустити розвитку захворювання.
 
 

Русская версия статьи

Усталость, раздражительность, бессонница, головные боли – это повод, чтобы обратиться к невропатологу?

Может просто зайти в Интернет и посмотреть, с чем связаны эти симптомы, а то и задать вопрос врачу на каком-нибудь форуме? Быстро, дешево и от работы не отвлекает! Но поможет ли?
Просматривая базу вопросов на форуме сайта, я заметил, что основная масса вопросов посетителей связана не столько с неврологией, сколько с психотерапией. Очень популярны вопросы по вегето-сосудистой дистонии, хотя понятно, почему так. Это расхожий диагноз. Кроме того, его очень часто выставляют врачи поликлиник, особенно, когда не могут найти причину. Нередко встречаются вопросы с неопределенными жалобами, когда с трудом можно понять, что же в самом деле беспокоит?
 
Плохое самочувствие, скверное настроение, раздражительность усталость, нередко головная боль и т.д. В итоге, при встрече человек говорит, что у него уже много лет ВСД или что-либо подобное и никак врачи не могут справиться этой болезнью. И врачей много было, и лекарства разные применялись и все равно, улучшение не наступает.
Должен сказать, я заметил одну закономерность. Практически ни один из тех, кто задает вопрос на сайте, на очную консультацию не приходит. И большинство из них, как раз посетители с такими жалобами, о которых я упомянул выше. А вот те, кому и в самом деле требуется помощь или как минимум совет врача, просто спрашивают, куда и когда можно прийти на консультацию.
 
Почему очная консультация всегда полезнее, чем вопрос на форуме? На первый взгляд вопрос может показаться достаточно странным. Ну, как же? Ведь, когда придешь к врачу на прием, можно рассчитывать, что тебя осмотрят, обследуют и назначат лечение. А что такое вопрос на сайте? Как ты подробно его не формулируй, все равно останутся вопросы. Все равно, что-то может остаться не замеченным, не распознанным.
 
Конечно, речь идет об осмотре невролога. Когда проблема пациента находится в плоскости психотерапии, тогда дистанционное общение ни чем не отличается от глазной консультации. Обязательное условие онлайн-общения – качественная видеосвязь!
 
На самом деле, причина в ином. Подавляющее большинство людей страдает не столько от болезней, сколько от бешеного темпа событий, которые нас окружают, избытка информации, которая выливается на нас со всех сторон. Другими словами – от постоянного стресса. Особенно заметно это в больших городах.
 
Типичная ситуация. Молодые люди, закончив обучение, остаются в чужом городе или переезжают в другой город в надежде найти высокооплачиваемую и по возможности интересную работу, сделать карьеру, удачно выйти замуж, стать богатым и т.д. Понятно, что никто их там не ждет. Всего приходится добиваться, жертвуя многим и в первую очередь полноценным отдыхом. Да, именно отдыхом, когда можно ни о чем не беспокоиться, никуда не спешить. Когда нет нужды планировать встречи, работу, отчеты, отвечать на бесконечные звонки. Когда не нужно волноваться, что начальник не оценит тебя или наоборот загрузит бесполезными поручениями. Другими словами, мы жертвуем именно тем, для чего на самом деле работаем. Наш выбор – постоянный стресс, в надежде, что потом все будет именно так, как хотелось и мечталось.
 
Уже через несколько лет такого ритма жизни нервная система даже самого крепкого человека истощается. Хронический стресс намного опаснее, ведь он действует «исподтишка». Все списывается на обычную усталость, недосыпание, большую нагрузку на работе. На самом же деле, это и есть начало заболевания. Начальные формы неврозов, невротические синдромы очень хорошо поддаются коррекции психотерапевтическими методами и иглотерапией. Это только один пример. На самом деле у каждого история своя.
Почему очная консультация всегда полезнее? Потому что неврозы невозможно лечить и вылечить одними лишь лекарствами. Пусть это еще не невроз, а всего лишь невротический синдром. Тем более, эффект от общения пациента с врачом принесет намного больше пользы чем «сухой» ответ на форуме.
 
Из всех вопросов невропатологу на сайте, наверное, около половины тем или иным образом касаются неврозов или невротических синдромов. И практически ни один из тех, кто задает вопросы через Интернет, серьезно не относится к своему состоянию. Даже о здоровье своем думают в перерывах между работой с надеждой что авось само пройдет. К сожалению чудес не бывает. По крайней мере, они бывают намного реже, чем нам хотелось бы.
 
Какой же из всего этого вывод? В идеале попробуйте полюбить себя и позволить себе отдыхать. Полноценно отдыхать. В противном случае, если уже есть признаки хронической усталости, раздражительность, бессонница, нередко и головные боли, просто посетите врача. Возможно, будет достаточно и однократного посещения, чтобы не допустить развития заболевания.
Comments for this post are closed.
mountins

Медитація для зняття стресу та розвитку внутрішньої стійкості

У сучасному вирі обов’язків, невизначеності та вимог стрес став для …

Розлади чутливості. Розповідає невролог

Ці симптоми можуть виникати з різних причин. Іноді, якщо ви деякий …

стрес

Жінка і стрес

Стрес є нормальною фізіологічною та психологічною реакцією на вимогливі …